Tuesday, August 14, 2007

Stambeni kredit : Informacije i dokumenti

Tačno mesec dana nakon inicijalne potrage za dobrom nekretninom u Pančevu, otišao sam do banke da bih se raspitao o stambenim kreditima. Dakle, moj odlazak nije bio bez razloga, već je u suštini bio isprovociran nedostatkom informacija. Odem ja tako i dobijem skoro sve informacije koje su mi potrebne, a koje bih želeo da podelim sa vama jer će nekome sigurno zatrebati.

Ko može da uzme ovaj kredit?

U ovom momentu, interesovao sam se za neku sumu koja bi u mom slučaju pokrila jednu od nekretnina za koje sam se zainteresovao. I saznao sam par jako bitnih stvari zbog kojih mi je - takoreći - pao kamen sa srca:

 • Stambeni krediti uz subvenciju države mogu se dobiti čak iako planirate da kupite kuću, dakle ne mora da kupujete stan, i to nov.
 • Isti ovi krediti se odobravaju i za pojedinačne osobe, što znači da iako su u startu odobravani (mladim) bračnim parovima - sada se odobravaju i pojedincima (koji će u mom slučaju postati za pola godine-godinu mladi bračni par :)
 • Odgovor na odobravanje / neodobravanje od države se ne čeka previše, jedno mesec do mesec i po dana, što je sasvim prihvatljivo - i za mene i za prodavca recimo.

Prednosti kredita uz subvenciju države

Da kamatna stopa koja se ovim kreditom uz subvenciju države uopšte nije naivno manja dovoljno svedoči to da je kamata u mojoj banci oko 7,4% na godišnjem nivou, dok ako vas država sufinansira ta cifra pada na čak - pazite ovo! - 4,38%. Ko iole razmišlja ozbiljno o kupovini stana ili kuće, a mlad je - ozbiljno treba da razmisli o ovome. Jer, ušteda koja se ostvaruje na ovaj način je neverovatno velika (najmanje 3000 evra). O mesečnoj rati da i ne pričamo. Dodatne prednosti koje ovi krediti daju su:

 • Manji administrativni troškovi
 • Brza procedura ako kredit želite da uzmete u banci u kojoj primate platu
 • Manje učešće (najmanje učešće je 5%)
 • I naravno, duži rok otplate

Uslovi za dobijanje kredita

Naravno, da biste uopšte aplicirali za ovaj kredit, potrebno je ispuniti neke uslove. U mojoj banci uslovi za dobijanje ovog kredita su:

 • Stalni radni odnos (na neodređeno vreme) minimum 6 meseci u sadašnjoj firmi
 • Između 23-45 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 65 godina u trenutku dospeća poslednje rate za kredit
 • Rata kredita uz ostale obaveze (recimo da vam je rata 25%, a vi uzmete i kredit za auto - pa to sve zajedno) da ne prelazi 50% ukupnih primanja
 • Plata da nije veća od 100.000 dinara (I wish!)
 • Prenos ličnih primanja na tekući račun u banku u kojoj uzimate kredit (nije neophodno kod svih banaka)

Neophodna dokumentacija pre odobravanja kredita

Dokumenta koja su neophodna uglavnom ćete završiti u banci. Ako ste zaposleni u firmi, odnosno ako niste vlasnik te firme i ako firma u kojoj radite ne diže kredit za vaš stan - potrebna su vam sledeća dokumenta (9 se dobijaju overava u banci a 6 van banke):

Dokumenta u banci

1. Izjava o prenosu sredstava ličnog dohotka korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji) na račun u banku u kojoj diete kredit.
Obrazac potpisuje i overava poslodavac
2 primeraka

2. Potvrda o stalnom radnom odnosu i visini ličnih primanja
Obrazac potpisuje i overava poslodavac
2 primeraka

3. Zahtev za osiguranje kredita
Korisnik kredita čitko popunjava zahtev a banka potpisuje i overava dokument
1 primerak

4. Izjava podnosioca zahteva za kredit
Uz zahtev za osiguranje kredita se dostavlja i izjava na osnovu koje se garantuje verodostojnost podataka upisanih u zahtev
1 primerak

5. Zahtev za kredit iz budžeta Republike Srbije
Formular Republike Srbije
1 primerak

6. Izjava o neposedovanju / posedovanju nepokretnosti u vlasništvu korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji)
Izjava se overava u sudu
1 primerak

7. Menično ovlašćenje
Jedno menično ovlašćenje se koristi za kredit banke a drugo za kredit Republike Srbije
2 primerka

8. Saglasnost vlasnika nepokretnosti da se na navedenu nepokretnost konstituiše hipoteka
Saglasnost piše vlasnik nepokretnosti nad koju se uspostavlja hipoteka i bračni drug ukoliko ga ima. Saglasnost se overava u sudu
1 primerak

9. Saglasnost korisnika kredita (i sadužnika ukoliko postoji) za pribavljanje izveštaja iz kreditnog biroa
Korisnik kredita (i sadužnik ukoliko postoji) potpisuje saglasnost
1 primerak

Dokumenta van banke

1. Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica - u Opštini, odeljenje Uprave prihoda
Rešenje se dostavlja ukoliko korisnik kredita poseduje nepokretnost u vlasništvu ili suvlasništvu
1 primerak

2. Kopija izvoda iz matične knjige venčanih - ako niste venčani, pretpostavljam da ovo ni je neophodno - u Opštini
Original izvoda na uvid (ukoliko je korisnik kredita u braku), izvod ne sme biti stariji od 6 meseci
1 primerak

3. Predugovor ili ugovor o kupovini nepokretnosti - od advokata kupca ili prodavca
Dokument mora biti overen u sudu - overa košta oko 200e
1 primerak

4. Procena vrednosti nepokretnosti na koju se stavlja hipoteka i fotokopija lične karte procenitelja - izlazak sudskog procenitelja, veštaka se naravno plaća (oko 70e, koliko sam informisan) - od ovlašćenog procenitelja
Procenu vrši ovlašćeni procenitelj. U trenutku podnošenja zahteva za kredit, procena ne sme biti starija od 30 dana.
1 primerak

5. Dokaz o vlasništvu na nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku - u Opštini ili sudu
Pod dokazom se smatra Tapija, Izvod iz katastra nepokretnosti, Izvod iz zemljišnjih knjiga ili Zapisnik o izlaganju. Dokaz o vlasništvu ne sme biti stariji od 7 dana.
1 primerak

6. Fotokopija lične karte vlasnika nekretnine (i bračnog druga ukoliko je u braku) na čiju nekretninu se uspostavlja hipoteka - od Prodavca
1 primerak

Dokumentacija po odobrenju kredita

Nakon što vam odobre kredit, potrebno je sakupiti još 5 dokumenata, od čega prva tri u banci a preostala dva u osiguravajućoj kući.

1. Blanko sopstvena menica
Potpisana od strane korisnika kredita i sadužnika sa klauzulom "bez protesta". Jedna menica se odnosi na kredit banke a druga na kredit Republike Srbije
2 primerka

2. Založna izjava
Založna izjava se overava u sudu
4 primerak

3. Zahtev za uknjižbu založnog prava
Da bi se založno pravo uknjižilo potrebno je sudu priložiti sledeća dokumenta: Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu, Dokaz o vlasništvu nepokretnosti, Založnu izjavu i sam Zahtev za uknjižbu založnog prava. Dokument predati u nadležan registar nepokretnosti radi dobijanja prijemnog pečata.
2 primerka

4. Polisa osiguranja života
Polisa životnog osiguranja mora biti vinkularna u korist banke na iznos i period trajanja kredita banke
2 primerak

5. Polisa osiguranja nepokretnosti
Polisa osiguranja nepokretnosti, od osnovnih i dopunskog rizika od izliva vode, mora biti vinkularna 70% u kredit banke i 30% u korist Republike Srbije, Ministarstvo Finansija i radi se na građevinsku vrednost nepokretnosti koja je predmet hipoteke
1 primerak

Šta sada?

E, sada na meni ostaje da krenem u pregovore sa vlasnicima nekretnina i da nađem i izabrem najbolju. A onda... mesec-mesec i po iščekivanja i bacanja para na obradu kredita i administraciju. Ali konačan rezultat, koji svi mi želimo je... svoja kućica, svoja slobodica.

2 comments:

 1. slučajno sam naleteo na ovaj blog dok sam googlao stambene kredite. ako sam dobro razumeo, možeš da ostvariš iste uslove za stambeni kredit kao i "mladi bračni parovi", i ako još nisi venčan. stvarno mi je pomogao opis tvog iskustva, pogotovo što na netu ne mogu nigde da nađem ovako iscrpno objašnjenje. hvala na trudu, text je odličan

  ReplyDelete
 2. Hvala, tvoje iskustvo mi je puno pomoglo. Znam sta me ceka.

  ReplyDelete